Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


måndag 17 augusti 2015

Inför skolstarten florerar det många tankar och känslor och ofta även pengar:

 Så var det åter dags att rikta fokus på skolstarten för en förälder med barn.

Kläder, aktiviteter, ryggsäckar skolstarten blir för många en dyr historia.
Men så behöver det inte vara.Man kan handla på second hand eller byta kläder med andra, det finns många sätt att hålla kostnaderna nere.

Inför skolstarten florerar det många tankar och känslor och ofta även pengar. För en hel del barnfamiljer kan hösten bli kostsam. Det är mycket som kan behöva bytas ut barn växer ofta ur kläder under sommaren, de kanske behöver nya gympaskor och många har även aktiviteter som kostar pengar.

Man kan själv byta och sälja det som är urvuxet och på många ställen arrangeras det kläd och läs mer här. http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg

måndag 20 april 2015

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,28 procent om ett år:

 Demoskop och SEB har gjort mätningarna varje månad sedan 2003

Nästan fyra av fem personer tror att bostadspriserna stiger det närmaste året.Hushållens förväntningar på bostadspriser backar marginellt till 67 från förra månadens rekordnivå på 68.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,28 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger från 6 till 7 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för april 2015.

Metoden bygger på antalet som tror på stigande priser minus de som tror på fallande priser. Av de tillfrågade hushållen svarar 77 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med 1 procentenhet från förra månadens 76 och är den högsta notering som hittills uppmätts av Demoskop och SEB.

Andelen som tror på sjunkande priser stiger också, till 10 procent från förra månadens 8 procent, och den sammantagna effekten blir därför en svag tillbakagång i den sammantagna boprisindikatorn.
Andelen som tror på stillastående priser var samtidigt oförändrat från förra månadens 9.

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av Sverige. Boprisindikatorn ökar mest i Norrland från förra månadens 59 till 67. I Östra Götaland ökar den från 59 till 60 och i Skåne ökar den från 57 till 59. Svealand (exklusive Stockholm) och Stockholm ligger kvar på förra månadens nivå 71 respektive 79.

tisdag 14 april 2015

Vårändringsbudgeten offentliggörs på onsdag den 15 april:Vårändringsbudgeten offentliggörs på onsdag, den 15 april, klockan 8. Denna följs klockan 9 av en pressträff med finansminister Magdalena Andersson och budgetdebatt i riksdagen klockan 13.

Svensk ekonomisk politik har sällan varit så komplicerad som den är nu. Vårbudgeten kommer att vara det första testet, men de stora utmaningarna ligger längre fram.

Konstaterar också att det stundar osäkra politiska tider. Regeringen tvingas nu till en delikat balansgång där de samtidigt ska hantera intern oenighet, säkra stöd från Vänsterpartiet och administrera decemberöverenskommelsen utan att utmana allianspartierna genom att lägga in alltför mycket i budgeten.

Hushållen är bättre rustade och fler amorterar:

För fem år sedan amorterade knappt fyra av tio nya bolånetagare. Nu är siffran sju av tio. Amorteringarnas storlek har också vuxit, från två procent till cirka 3,5 procent av hushållens inkomster.  7 av 10 hushåll amorterar på bolånen - Nyheter | SVT.se

Hushållen är bättre rustade och fler amorterar än för ett år sen. Samtidigt väljer många hushåll med relativt höga belåningsgrader att inte amortera vilket bekräftar behovet av ett amorteringskrav. Det är några av slutsatserna i årets bolåneundersökning.

Precis som i tidigare undersökningar ser FI att hushållens vilja att amortera sjunker ju lägre belåningsgraderna blir. Hela nio av tio låntagare med belåningsgrader över 70 procent amorterade förra året. Däremot amorterade bara fyra av tio hushåll med belåningsgrader mellan 50 och 70 procent vilket bekräftar behovet av ett amorteringskrav.

Trots att priserna på bostäder fortsatte att öka under 2014 växer inte hushållens skulder, vare sig i relation till bostädernas värde eller hushållens inkomster. Den genomsnittliga belåningsgraden var precis som året innan 67 procent och den genomsnittliga skuldkvoten ligger kvar på cirka 366 procent. Färre än ett av tio hushåll tar blancolån och blancolånen står för mindre än en procent av de nya lånen.

Årets stresstester visar också att hushållen är bättre rustade för sämre tider i dag än för ett år sedan. Fler hushåll klarar av högre ränta och inkomstbortfall än 2013. Motståndskraften har överlag förbättrats avsevärt jämfört med förra årets stresstest, fastslår Finansinspektionen.

söndag 12 april 2015

Avkasting på dina ränteinvesteringar trots nollränta:

Kan en apa lika gärna sköta fondbolagens investeringar eller?

Värdepappermäklare är den grupp som fått se sina löner öka mest de senaste åren. Inte så konstigt att det är höga avgifter.  Det får mig att minnas det jag skriver här.

En hel yrkeskår känner sig förorättad, men apan Ola vann SM i aktieplacering 1993 i konkurrens med proffs. Ingen vill väl höra att en schimpans klarar av att göra ens jobb och dessutom bättre. Allra mest folk som tjänar så där några årslöner extra på sin särskilda kompetens.

Omdömet att en schimpans skulle greja ens arbetsuppgifter brukar i första hand drabba lågstatusyrken. Där verkar människor utbytbara och greppen tycks så enkla att det inte kan bli tal om någon julbonus eller gratis städhjälp på företagets bekostnad.

Det är dock få lågbetalda arbeten som en schimpans skulle kunna klara av. Apan Ola kan knappast arbeta som vårdbiträde eller undersköterska inom äldrevården.

Schimpansen skulle inte kunna ta ett städjobb eller få anställning som lägre tjänsteman. Han kan dock placera pengar eller bli tevestjärna  två yrken som vår kultur värderar högt både vad gäller lön och status.

Det får mig att minnas vad Aftonbladet skrev för ett tag sedan. Apan Lusha - ett börsgeni | Nyheter | Aftonbladet

fredag 10 april 2015

Ju större bolag, desto tjockare lönekuvert:

Många experter spår nu en våg av bolagsaffärer:

Nu i vec:  presenterades två jätteaffärer. Oljebolaget Shell lade bud på BG Group på närmare 70 miljarder dollar och läkemedelsbolaget Mylan erbjöd 30 miljarder dollar för Perrigo.

För investerare kan uppköp vara goda nyheter. Den som exempelvis hade BG Group i portföljen fick se sina aktier stiga med 40 procent i värde efter Shells bud. Dock brukar det budande bolagets aktie sjunka i anslutning till att affären blir offentlig. Om fusionen blir framgångsrik kan det förstås ge en värdeökning även för aktieägarna i den förvärvande parten.

Enligt Boston Consulting Group är chansen 50 procent att affären medför mervärde för dessa aktieägare. Enligt LEK Consulting är den bara 40 procent.

En självklar vinnare på en bolagsfusion är vd:n. Den som basar över bolaget som agerar köpare får ofta behålla jobbet och styra över ett större bolag efter fusionen. Och ju större bolag, desto tjockare lönekuvert, visar data från Bloomberg. Vd:n för det uppköpta bolaget brukar oftast bli av med jobbet, men blir emellertid rikligt kompenserad genom förmånliga avtal.

Ett bra exempel på det är Helge Lund som blev vd för BG Group för bara två månader sedan. Om Shells köp går igenom får han visserligen lämna sin post men kan få 25 miljoner pund i avgångsvederlag, enligt The Independent.

För vanliga medarbetare är en bolagsfusion inte lika lukrativ som för bolagets vd. Oftast innebär fusionen nedskärningar på personalsidan och lägre löner. Efter att Kraft Foods fusion med Heinz aviserades i mars förväntas tusentals medarbetare få lämna sina jobb.

Konsumenterna tillhör oftast också förlorarna på den här typen av sammanslagningar eftersom ett konkurrerande bolag försvinner. Men en fusion kan också innebära lägre priser. Om affären exempelvis leder till kostnadsbesparingar kan dessa komma konsumenterna till godo.